ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ

21 ตุลาคม 2558 สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด ยินดีต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน สหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ ณ ห้องประชุมรวมใจ