รักษ์สิ่งแวดล้อม

ส่งเสริมสนับสนุนให้คนสหกรณ์รักษ์สิ่งแวดล้อม

  1. กิจกรรม การทำ 5ส.
  2. โครงการปลูกไม้ 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง
  3. กิจกรรมปลูกป่าทดแทน
  4. กิจกรรมรณรงค์ใช้ปุ๋ยอินทรีย์
  5. ส่งเสริมสมาชิกปลูกข้าวอินทรีย์
  6. ส่งเสริมสมาชิกปลูกพืชผักปลอดภัย GAP
  7. กิจกรรมร่วมสร้างฝายชะลอน้ำ