ประวัติสหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด
ประวัติสหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด

การควบสหกรณ์ หาทุนเดิมจำนวน 28 สหกรณ์
สมาชิกเริ่มแรก 385 คน
จดทะเบียนสหกรณ์ พ.ศ.2511 1 ตุลาคม 2513
เริ่มดำเนินงานตั้งแต่ 1 มกราคม 2514
ในปัจจุบันนี้มีสมาชิกสามัญ ณ 30 มิถุนายน 2565 4,431 คน
ในปัจจุบันนี้มีสมาชิกสมทบ ณ 30 มิถุนายน 2565 5,113 คน
จำนวนกลุ่มสมาชิก 44 กลุ่ม
คณะกรรมการดำเนินการทั้งหมด 13 คน
พนักงานฝ่ายจัดการรวม 50 คน
ทุนดำเนินงาน ณ 30 มิถุนายน 2565 1,128,022,991.78 บาท

วิสัยทัศน์

สหกรณ์ที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม รักษ์สิ่งแวดล้อม นำพาคนสหกรณ์มีความสุข


เป้าประสงค์

  • คนในครอบครัวของสหกรณ์ทุกคน
  • เศรษฐกิจดี ( กินดี )
  • สังคมดี ( อยู่ดี )
  • มีความสุข ( สิ่งแวดล้อม, คุณธรรม, จริยธรรม )

พันธกิจ

  1. เสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจโดยยึดหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง
  2. พัฒนาคนในสหกรณ์ให้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม
  3. เสริมสร้างสวัสดิการให้คนของสหกรณ์
  4. ส่งเสริมสนับสนุนให้คนสหกรณ์รักษ์สิ่งแวดล้อม

กรอบระยะเวลา

ปี 2551-2571 รวมระยะเวลา 20 ปี