พัฒนาคนในสหกรณ์

พัฒนาคนในสหกรณ์ให้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม

  1. สนับสนุนการศึกษาระดับชั้นมัธยม-ระดับปริญาโท
  2. การฝึกอบรมศึกษาดูงาน
  3. อบรมศีลธรรมคุณธรรม
  4. โครงการฝึกอบรมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง