เสริมสร้างสวัสดิการ

เสริมสร้างสวัสดิการให้คนของสหกรณ์

 1. โครงการด้านเศรษฐกิจ
  1. ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
  2. โครงการรับขวัญลูกสมาชิกแรกเกิด
  3. โครงการให้สินเชื่อปลอดดอกเบี้ยสมาชิก
  4. การให้เงินกองทุนสงเคราะห์พนักงานดอกเบี้ยต่ำ
 2. ส่งเสริมสวัสดิการด้านความมั่นคง
  1. โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ
  2. โครงการช่วยเหลือสมาชิกและคู่สมรสที่เสียชีวิต
 3. โครงการด้านการศึกษา
 4. โครงการ กิจกรรมสร้างสรรค์พลังสามัคคีนำสู่…การเป็น “เมืองสหกรณ์”