โครงสร้างการจัดการธุรกิจสหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด

ด้านเศรษฐกิจ

 • ธุรกิจสินเชื่อ

  • เงินกู้ระยะสั้น
  • เงินกู้ระยะปานกลาง
 • ธุรกิจเงินรับฝาก

  • เงินฝากออมทรัพย์
  • เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
 • ธุรกิจรวมซื้อ

  • ปั๊มน้ำมัน
  • รถขนส่งน้ำมัน
  • เครื่องจักรกลการเกษตร
  • อุปกรณ์เครื่องไฟฟ้า
  • อุปกรณ์ก่อสร้าง
  • วัสดุการเกษตร
 • ธุรกิจรวบรวมผลผลิต

  • รวบรวมข้าว
 • ธุรกิจตลาดเกษตรกร (Farmer Market)

  • สินค้าเกษตรกร
  • สินค้าฝากขายจากการเกษตร
  • อาหารแปรรูป
  • ร้านอาหาร
  • ร้านกาแฟ
  • สินค้าอุปโภคบริโภค
  • นวดแผนไทย
  • จุดพักรถ - ถ่ายรูป
 • ธุรกิจอื่น

  • เช่าที่ดิน
  • สำนักงานตัวแทนประกันชีวิต
  • บริการเครื่องชั่ง

ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

 • ด้านการศึกษาอบรม

  • การให้การฝึกอบรม
  • การศึกษาดูงาน
  • การศึกษาต่อของสมาชิกและคณะกรรมการ
 • วิทยุชุมชน

  • FM 90.50 MHz
 • สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด


ด้านสวัสดิการสังคม

 • สมาชิก

  • ช่วยเหลือบุตรสมาชิกแรกเกิด
  • ช่วยเหลือสมาชิกประสบภัยธรรมชาติ
  • เยี่ยมบ้านสมาชิกผู้สูงอายุ
  • ช่วยเหลือสมาชิกเสียชีวิตและคู่สมรส
  • ทุนการศึกษาบุตร
  • ปลูกไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง
  • อุปสมบทสมาชิกภาคฤดูร้อนฟรี
  • งานวันครอบครัว
 • บุคคลภายนอก

  • มอบสิ่งของในวันเด็ก
  • ทำบุญทอดผ้าป่าวัดในอำเภอ
  • สนับสนุนประเพณีต่างๆ
  • เงินบริจาคอื่นๆ
 • สาธารณประโยชน์