ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสหกรณ์การเกษตรเมืองพัทลุง จำกัด