โครงการตลาดสินค้าเกษตร เพื่อเกษตรกร เพื่อชุมชน

โครงการจัดกิจกรรมการตลาด "ตลาดสินค้าเกษตร เพื่อเกษตรกร เพื่อชุมชน" วันที่ 31 สิงหาคม 2560 ณ ลานหน้าอาคาร Sobprab Farmers Market ของสหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด จัดโดย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง