การอบรมระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ics)

นางสาว สมคิด อุ่นแก้ว ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด เป็นประธานเปิดการอบรมระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ics) ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market) ปี 2560 ครั้งที่ 1 ณ สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด