สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์กรมปศุสัตว์เข้าศึกษาดูงาน

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์กรมปศุสัตว์เข้าศึกษาดูงานฟาร์มเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีของสหกรณ์ฯ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2556 ซึ่งจะทำให้ศูนย์วิจัยพันธุ์สัตว์เป็นเครือข่ายของสหกรณ์