รับมอบเกียรติบัตร "โครงการ วิ่งเลาะรั้ว ทัวร์สบปราบ"

นางวิมลรัตม์ วงค์รินทร์ เลขาคณะกรรมการสหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด เป็นตัวแทนรับมอบเกียรติบัตร "โครงการ วิ่งเลาะรั้ว ทัวร์สบปราบ" ณ สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด