ฝึกอบรมการจัดทำกิจกรรม 5ส

สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด ร่วมกันจัดฝึกอบรมการจัดทำกิจกรรม 5ส ให้ความรู้แก่คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการ โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 10 จ.ลำปาง