ร่วมรับโล่ประกาศเกียรติคุณสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับภาค ประจำปี พ.ศ. 2558

ร่วมรับโล่ประกาศเกียรติคุณสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับภาค ประจำปี พ.ศ. 2558 และร่วมแสดงความยินดีกับ

  • สหกรณ์นิคมห้างฉัตร จำกัด จังหวัดลำปาง
  • สหกรณ์ร้านค้า สหกรณ์โรงพยาบาลลำปาง จำกัด จังหวัดลำปาง
  • สหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด จังหวัดลำปาง
ณ ลานอเนกประสงค์ อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ 23-24 กุมภาพันธ์ 2558