ประชุมกลุ่มชี้แจงแผนการดำเนินงานปีบัญชี 2566/2567

นางพนัชกร เพชรชูช่วย ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด พร้อมผู้ช่วยผู้จัดการ และหัวหน้าฝ่าย ร่วมออกประชุมกลุ่ม พร้อมชี้แจงแผนการดำเนินงานปีบัญชี 2566/2567 ระหว่าง 10 เดือน ที่ผ่านมา และชี้แจงแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์ให้สมาชิกรับทราบ