อบรม "บทบาทหน้าที่ผู้นำ"

นายประวัติ อินจันทร์ ประธานสหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด พร้อมผู้จัดการสหกรณ์ คณะกรรมการ และประธานกลุ่ม 45 กลุ่ม เข้าร่วมอบรม "บทบาทหน้าที่ผู้นำ" โดยมีนางจาริณี เทพา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 เป็นวิทยากร