ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน กรรมการ ฝ่ายจัดการ สมาชิก ผู้สังเกตการณ์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และการบริหารจัดการผักของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร