ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก สหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงแม่สะเรียง จำกัด, สหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงแม่โถ จำกัด และ สหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงบ้านอมพาย จำกัด จ.แม่ฮ่องสอน ที่มาพบปะพูดคุยและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ กับสหกรณ์การเกษตรสบปราบ